Rijverbod – proeven en examens – herhaling – alcoholslot - art. 42 wegverkeerswet

Art. 42 Wegverkeerswet: verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

Rijverbod – proeven en examens – herhaling – alcoholslot

 

1.

Meer en meer wordt in het kader van verkeersinbreuken onderzoek gedaan naar de lichamelijke of geestelijke (on)geschiktheid van de overtreder.

Indien de overtreder ongeschikt wordt bevonden, wordt het verval van het recht tot sturen uitgesproken als beveiligingsmaatregel.

De toepassing van dit art. 42 Wegverkeerswet is evenwel niet hetzelfde als een verval of rijverbod uitgesproken als straf.

 

2.

Afhankelijk van de aard van de inbreuk kan een rijverbod door de rechtbank facultatief of verplicht worden opgelegd.

Voorbeelden waarbij de rechtbank een rijverbod kan opleggen: alcoholintoxicatie van 0,5 tot 0,8 promille; overdreven snelheid (evenwel beperkt tot maximaal 40km per uur te veel ten opzichte van de maximaal toegelaten snelheid of maximaal 30km per uur in de bebouwde kom); niet verzekerd voertuig.

Voorbeelden waarbij de rechtbank een rijverbod zal opleggen: vluchtmisdrijf; dronkenschap; rijden spijts verval.

Het rijverbod zal steeds minstens 8 dagen bedragen.

Het rijverbod gaat in de vijfde werkdag na de kennisgeving van het rijverbod via de politie. Zelf een periode kiezen waarin het rijverbod wordt ondergaan is met andere woorden niet mogelijk.

Het rijbewijs dient te worden afgegeven ter griffie van de rechtbank uiterlijk de vierde dag na de kennisgeving.

 

3.

Wanneer een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechtbank beslissen om ook herstelonderzoeken en -examens op te leggen.

Het gaat om het theoretisch en praktisch examen, geneeskundig en psychologisch onderzoek.

 

4.

In geval van zware overtredingen én herhaling, zullen de examens en proeven steeds opgelegd worden alsmede zal de duur van het rijverbod stelselmatig verhogen per nieuwe overtreding.

Het gaat onder meer om alcoholintoxicatie van minstens 0,8 promille, sturen spijts verval, dronkenschap, drugsintoxicatie, vluchtmisdrijf, …

Wordt een persoon veroordeeld voor dergelijke zware overtreding en wordt binnen de 3 jaar een nieuwe zware overtreding begaan, dan zal het rijverbod minstens 3 maanden bedragen.

Begaat men vervolgens binnen de 3 jaar opnieuw een zware overtreding, dan zal het rijverbod minstens 6 maanden bedragen.

Wanneer er nadien binnen de 3 jaar nogmaals een zware overtreding wordt begaan, dan zal het rijverbod minstens 9 maanden bedragen.

 

5.

Verder bestaat de mogelijkheid dat een alcoholslot wordt opgelegd, voor een duur van minstens 1 jaar met een kostenplaatje van minstens zo’n 4.000 euro.

In sommige gevallen is het opleggen van een alcoholslot facultatief.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij alcoholintoxicatie van minstens 0,8 promille, rijden spijts verval, dronkenschap.

Indien er sprake is van een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille is het opleggen van een alcoholslot verplicht tenzij de rechtbank hiervan gemotiveerd afwijkt.

Wordt men evenwel veroordeeld ingevolge alcoholintoxicatie na een voorgaande veroordeling wegens alcoholintoxicatie en bedroeg deze intoxicatie telkens minstens 1,2 promille, dan wordt een alcoholslot sowieso opgelegd.

 

6.

Zoals vermeld bij aanvang, wordt naast de mogelijke bestraffing meer en meer onderzoek gedaan naar de lichamelijke of geestelijke (on)geschiktheid van personen dewelke een inbreuk begaan op de Wegcode.

Is er sprake van ongeschiktheid, dan wordt het ‘levenslange’ verval uitgesproken door de rechtbank en dus toepassing gemaakt van art. 42 van de Wegverkeerswet.

Dit kan gebeuren bij eender welke inbreuk en los van de vraag of er sprake is van herhaling.

De rechtbank beoordeelt steeds de ongeschiktheid op onaantastbare wijze.

Veelal gebeurt een deskundig onderzoek met haaranalyse, doch dit is geen vereiste om het verval uit te spreken.

Ook de gegevens in het strafdossier, het verleden van de bestuurder, de houding van de bestuurder, … kunnen ertoe leiden dat een rechtbank besluit tot ongeschiktheid.

Wordt dit art. 42 Wegverkeerswet toegepast door de rechtbank, dan is het verval onmiddellijk van toepassing en mag men niet langer met de wagen rijden. Het rijbewijs dient binnen de 4 dagen na de uitspraak te worden afgegeven ter griffie.

Wanneer er sprake is van een vonnis op verstek (waarbij u niet aanwezig noch vertegenwoordigd was op de zitting), dan gaat het verval in vanaf de betekening en dient de afgifte van het rijbewijs binnen de 4 dagen na betekening te gebeuren.

Ter zake dient opgemerkt dat het Openbaar Ministerie bij vaststelling van verkeersinbreuken meer en meer preventief tracht op te treden en bestuurders uitnodigt voor een onderzoek door een deskundige.

Ontvangt u dergelijke uitnodiging, aarzel dan niet om ons te contacteren ter bespreking!

 

7.

Indien u werd onderworpen aan een controle, een verkeersinbreuk beging of reeds werd gedagvaard, kunt U ons kantoor steeds contacteren om eventuele mogelijkheden ter beperking van de straffen te bespreken.

Werd u reeds veroordeeld bij vonnis, dan kan steeds de mogelijkheid van beroep of herziening worden besproken.