Kan verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Vaak wordt in huurcontracten vermeld dat een huurder geen huisdieren mag houden in de gehuurde woning.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat er geen enkel wetsartikel of andere norm bestaat die uitdrukkelijk het recht toekent aan een huurder om een huisdier te houden. Een beding in de overeenkomst dat dit verbiedt, kan daarin dan ook rechtsgeldig worden opgenomen.

Bovendien strekken overeenkomsten partijen tot wet, zodanig dat wanneer dergelijk contract wordt ondertekend door zowel de huurder als de verhuurder, beiden daardoor gebonden zijn.

Daartegenover bestaat er rechtspraak die stelt dat dergelijk verbod het recht op een privé- en gezinsleven miskent, welk recht wordt beschermd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. Deze rechtspraak plaatst dit recht op een privé- en gezinsleven dan ook boven dergelijk contractueel beding.

Tevens is er rechtspraak die het beoogde doel van het verbod in overweging neemt, nl. het beschermen van de woning tegen schade. Indien er sprake is van een niet-schadelijk of niet-hinderlijk huisdier, kan ook de instandhouding van de verhuurde woning niet in gevaar komen.

In die zin zou een verbod op het houden van huisdieren enkel kunnen worden aanvaard indien wordt aangetoond dat het huisdier daadwerkelijk schade of overlast zou veroorzaken.

De voormelde rechtspraak is echter niet uniform: er bestaat ook rechtspraak die de huurder verplicht het verbod te respecteren.

Wanneer een huurovereenkomst aldus dergelijk verbod vermeldt, is enige voorzichtigheid aangewezen indien de huurder toch een huisdier wenst te houden. De mogelijkheid bestaat immers, doch eerder uitzonderlijk, dat de huurovereenkomst wordt ontbonden in dat geval. Veel zal daarbij afhangen van de concrete omstandigheden, waaronder het soort huisdier, de kans op overlast, de kans op schade, de mogelijkheden van de woning,  …

Advocaten Heirman Gent