Vrijgave van huurwaarborg

Aan het einde van een huurovereenkomst rijzen vaak vragen rond de vrijgave van de huurwaarborg.

Een zekerheid is dat die vrijgave slechts zal gebeuren indien een schriftelijk akkoord tussen de huurder en verhuurder wordt voorgelegd dan wel bij gebreke aan dergelijk akkoord na voorlegging van een rechterlijke beslissing.

De waarborg wordt vrijgegeven ofwel aan de huurder ofwel aan de verhuurder, hetzij in totaliteit hetzij gedeeltelijk.  De wijze van vrijgave zal afhangen van de vraag of er sprake is van huurschade, achterstallige betalingen van huur of kosten,  …

Een huurwaarborg wordt immers door de huurder geregeld ter nakoming van zijn verbintenissen, zodanig dat wanneer deze niet zijn voldaan de huurwaarborg kan dienen ter compensatie.

Wanneer u nog in afwachting bent van een afrekening van bepaalde kosten, kunt u eveneens – doch slechts een gedeelte – van de huurwaarborg inhouden. Daarbij dient een schatting gemaakt te worden van de nog te verwachten kosten, met vrijgave van het restant van de waarborg in het voordeel van de huurder.

Wanneer er geen akkoord kan worden bereikt, zal een procedure moeten worden opgestart bij de Vrederechter.

Advocaten Heirman Gent