Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

BVBA Advocatenkantoor Heirman en medewerkers (hierna “wij” of “ons”) hechten groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en het recht op privacy.

Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met de nodige zorg.

Bij eventuele verdere vragen, kunt u ons uiteraard steeds contacteren per post, per mail of per telefoon.

 

BVBA Advocatenkantoor Heirman

Koning Albertlaan 58 bus 102
9080 Lochristi

KBO nr. 0833.258.803

E-mail: info@advocaatheirman.be
Tel: 09/220.75.01

 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden verwerkt door BVBA Advocatenkantoor Heirman en medewerkers conform de toepasselijke regelgeving en huidige privacyverklaring.

Indien u ons via de website wenst te contacteren, wordt u op basis van uw toestemming verzocht om uw naam, e-mailadres of gsm-nummer mede te delen.

De persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene en een overeenkomst met het oog op juridische dienstverlening, behandeling en verdediging van zijn of haar zaak of juridisch dossier, klantenbeheer en facturatie.

Het kantoor verwerkt en gebruikt als verwerker in opdracht en ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke bedrijven en de opdrachthoudende gerechtsdeurwaarders (verwerkers), persoonsgegevens van tegenpartijen/betrokkenen in het kader van een aanmaning dan wel dagvaarding in rechte of behandeling van klachten en bezwaren in de minnelijke en/of gerechtelijke fase, dit alles op grond van het gerechtvaardigd belang als advocaat en in het kader van de contractuele opdracht en wettelijke verplichting tot invordering vanwege de cliënt/verwerkingsverantwoordelijke, zulks binnen de grenzen van het wettelijk voorziene gerechtvaardigd doeleinde voor invordering.

De gegevens worden verwerkt op rechtmatige wijze en zoals wettelijk toegestaan, waarbij in elk geval naam, adres- en ondernemingsgegevens nodig zijn voor de behandeling van een zaak.

De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. In elk geval blijven deze bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het kantoor om te voldoen aan de wettelijke vereisten (o.a. boekhouding, fiscaliteit, bewaarplicht) en aan de deontologie van de advocaat.

Beveiliging gegevens - doorgifte aan derden

De nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen met het oog op beveiliging van de verstrekte gegevens.

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit nodig zou zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden dan wel indien de wet ons daartoe verplicht.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Eenieder heeft het recht inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens, deze te verbeteren en te verzoeken om verwijdering ervan.

Indien u een dezer rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u ons te contacteren via bovenstaande contactgegevens met kopie van uw identiteitskaart. Dit gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zou zijn.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u het niet eens zou zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken dan wel verwerken. Dit betreft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd, mede aan de hand van wijzigende regelgeving. Wijzigingen worden steeds op deze pagina bekend gemaakt.

Deze privacy policy werd voor het laatst bijgewerkt op 25.01.2021.